IEEE Japan Council

Japan Council Ex-officers

Tenure Chair Vice Chair Secretary Treasurer
2019-2020 Takao ONOYE Takahiko SABA Yasuhiro TAKISHIMA Hiromasa HABUCHI
2017-2018 Toshitaka TSUDA Takao ONOYE Toshihiko SUGIE Yukitoshi SANADA
2015-2016 Tomonori AOYAMA Hirohisa GAMBE Hidenobu HARASAKI Hiroki FUJISHIRO
2013-2014 Masaki KOYAMA Norio SHIRATORI Isamu CHIBA Seishi TAKAMURA
2011-2012 Hideki IMAI Masanori KOSHIBA Yoshihiro ARIMOTO Ryuji KOHNO
2009-2010 Toshiharu AOKI Nobuyuki MATSUI Makoto HANAWA Ryuji KOHNO
2007-2008 Fumio HARASHIMA Tetsuhiko IKEGAMI Tsutomu SUGAWARA Hideki HASHIMOTO
2005-2006 Makoto NAGAO Kunio TADA Dickie HAYASHI Hideki HASHIMOTO
2003-2004 Shigeo TSUJII Hiromasa IKEDA Yuichi MATSUSHIMA Kaoru SEZAKI
2002 Tsuneo NAKAHARA Yasuyoshi INAGAKI Keiichi KOYANAGI Yoichi HORI
2001 Tsuneo NAKAHARA Tatsuo HIGUCHI Keiichi KOYANAGI Yoichi HORI
1999-2000 Nobuaki KUMAGAI Eiichi OHNO Akihiko Morino