ieeelogo

ceremony of awards for new Fellows

ieeelogo
Last Updated July 15,2002

ceremony of awards for new Fellows

Third row, from left:
Kazuo Hotate, Makoto Miyake, Osamu Yamada, Toshio Koga,
Kensuke Kawai, Akinori Nishihara, Teruaki Aoki
Second row, from left:
Masaru Sakurai, Yasuhiro Ando, Mitsuo Makimoto, Tadashi Fujino,
Kingo Kobayashi, Wataru Nakayama, Hironori Hirata, Makoto Ando
First row, from left:
Hiroaki Ikeda, Kaoru Sezaki, Treasurer, Yasuhiko Yasudda, Chair,
Hitomi Murakami, Vice Chair, Yuichi Matsushima, Secretary Yoshimasa Miura
Copyright The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
.