IEEE JC : History Committee 2021/2022 Members
ieeelogo

Japan Council History Committee
2021/2022 Committee Members

Last Updated  April 20, 2022

Isao Shirakawa (Chair) Kazunori Shimamura (Vice Chair) Jiro Nagao (Secretary)
Noriharu Suematsu (*COC Chair) Yuichi Fujino (Sapporo) Hideaki Sone(Sendai)
Toshiro Sato (Shin-etsu) Hiroshi Suzuki (Tokyo) Masayuki Nagao (Nagoya)
Isao Shirakawa (Kansai) Masahito Hirakawa (Hiroshima) Masakii Hashizume (Shikoku)
Hirotoshi Fukunaga (Fukuoka)

* Chapter Operations Committee

Copyright IEEE - All rights reserved.