IEEE JC : History Committee 2019/2020 Members
ieeelogo

Japan Council History Committee
2019/2020 Committee Members

Last Updated  April 20, 2022

Isao Shirakawa (Chair) Kazunori Shimamura (Vice Chair) Shoko Araki (Secretary)
Eisuke Fukuda (*COC Chair) Tatsuya Kashiwa (Sapporo) Hideaki Sone(Sendai)
Toshiro Sato (Shin-etsu) Hiroshi Suzuki (Tokyo) Masayuki Nagao (Nagoya)
Isao Shirakawa (Kansai) Takao Hinamoto (Hiroshima) Masakii Hashizume (Shikoku)
Hirotoshi Fukunaga (Fukuoka)

* Chapter Operations Committee

Copyright IEEE - All rights reserved.