IEEE JC : History Committee 2017/2018 Members
ieeelogo

Japan Council History Committee
2017/2018 Committee Members

Last Updated  April 20, 2022

Isao Shirakawa (Chair) Kazunori Shimamura (Vice Chair) Miki Yamamoto (Secretary)
Akihiko Sugiyama (*COC Chair) Tatsuya Kashiwa (Sapporo) Hideaki Sone(Sendai)
Tohru Kiryu (Shin-etsu) Haruo Okuda (Tokyo) Masayuki Nagao (Nagoya)
Isao Shirakawa (Kansai) Takao Hinamoto (Hiroshima) Katsushi Iwashita (Shikoku)
Hirotoshi Fukunaga (Fukuoka)

* Chapter Operations Committee

Copyright IEEE - All rights reserved.