IEEE JC : History Committee 2015/2016 Members
ieeelogo

Japan Council History Committee
2015/2016 Committee Members

Last Updated  April 20, 2022

Isao Shirakawa (Chair) Kazunori Shimamura (Vice Chair) Miki Yamamoto (Secretary)
Akihiko Sugiyama (*COC Chair) Tatsuya Kashiwa (Sapporo) Hideaki Sone(Sendai)
Tohru Kiryu (Shin-etsu) Haruo Okuda (Tokyo) Masayuki Nagao (Nagoya)
Isao Shirakawa (Kansai) Ryuji Koga (Hiroshima) Katsushi Iwashita (Shikoku)
Hirotoshi Fukunaga (Fukuoka) Eiichi Ohno (Adviser) Eiju Matsumoto (Adviser)

* Chapter Operations Committee

Copyright IEEE - All rights reserved.